Contentpagina Umah-hai

Umah-hai: voor wie niet?

Umah-hai biedt mensen veiligheid en vertrouwen. Onze deelnemers hebben dat nodig om de regie over hun eigen leven weer op te kunnen pakken. De uitgangspunten van Umah-hai zijn voor alle deelnemers duidelijk. Afspraken met en tussen de deelnemers zijn onder meer vastgelegd in een zorgovereenkomst en een begeleidingsplan.

We zijn zuinig op onze cultuur en het vertrouwen dat we in de samenleving opbouwen. Dat betekent ook dat we niet iedereen kunnen helpen. Want mensen die (nog) niet overweg kunnen met onze kernwaarden, kunnen de veiligheid voor andere deelnemers in gevaar brengen. Dat willen we niet. Hieronder vind je de belangrijkste contra-indicaties.

Omgangsvormen

Omgangsvormen zijn bij Umah-hai belangrijk. Deelnemers worden geacht op respectvolle manier met elkaar en anderen om te kunnen gaan. Discriminatie op ras, geloof, levensbeschouwing, sekse, seksuele geaardheid of anderszins wordt niet getolereerd. Ook stellen we eisen aan taalgebruik. Ook mensen die zich fysiek en/of verbaal agressief gedragen, kunnen niet bij Umah-hai terecht.

Verslavingsproblematiek

Mensen met acute verslavingsproblematiek kunnen niet bij Umah-hai terecht. We verwijzen je dan door naar passende professionele zorg. Umah-hai staat open voor mensen die zodanig met het eventuele verslavingsverleden hebben leren omgaan dat het haalbaar is om met behulp van ondersteuning, niet terug te vallen in acute verslavingsproblematiek. Het gebruik van harddrugs is bij Umah-hai niet toegestaan en we hanteren urinecontroles indien nodig.

Psychische/psychiatrische problematiek

Ook hier geldt dat Umah-hai geen passende plek kan bieden voor mensen in een crisis of met acute problematiek. We verwijzen je dan door naar passende professionele hulp. Umah-hai staat open voor deelnemers die zodanig met het eventuele psychiatrisch verleden hebben leren omgaan, dat onze begeleiding kan voorkomen dat zij weer in acute problemen komen. Dat betekent onder andere dat je in staat bent hulp te vragen als je dit nodig hebt.

Criminaliteitsproblematiek

Een crimineel verleden kan een contra-indicatie zijn, dus reden tot afwijzing van de aanvraag. Als mensen zich aanmelden bij Umah-hai en we vermoeden criminaliteitsproblematiek, dan kunnen we bij de politie achtergrondinformatie opvragen. Onderzoek naar justitieel verleden is onderdeel van de intakeprocedure.